??????????

                        

?????????????? ????

Toprak ve ta?l? araziler için istenilen çaplarda burgu ata?manlar? üretilebilmektedir. Özel a??nmaya dayan?ml? yap?s?yla uzun süre çal??abilmektedir. Burgu sürücüsü a??r hizmet yap?ya sahiptir. Ekskavatör, beko-loder, mini loder gibi makinalara mü?teri talepleri do?rultusunda tasar?mlar yap?lmaktad?r.

Copyright 2013 Akatem Engineering & Machinery Company Limited - All Rights Reserved.